Základná škola Bodovce, 082 66 Uzovce
Hlavná stránka
Profil školy | História školy | Nová podstrana |

O škole

História školy

    História našej školy  

            

 

Deti obce Bodovce do 28. septembra 1926 chodili do školy v Šarišských Sokolovciach. Stará škola sa v Šarišských Sokolovciach  dňa 16. júla 1926 zrútila. Občania obce Bodovce nechceli prácou a finančne prispieť k stavbe školy , takže školopovinné deti navštevovali v Uzovciach ľudovú školu. Občania vidiac neutešenú situáciu, začali robiť prípravy pre vlastnú novostavbu školy. Stavba školy sa začala prevádzať dňa 18. mája 1929 a práce boli ukončené 28. novembra 1929. Budovu postavil súkromný podnikateľ ANDREJ MINDŽURA. Dňa 30. novembra 1929 sa preniesol nábytok od Antona Vargu, kde chodili deti do školy počas prevádzania novostavby školskej budovy a dňa 31. novembra 1929 sa začalo riadne vyučovať.

Prvým učiteľom na škole bol Vojtech Rosík, ktorý prišiel z Liptovských Revíc(Ružomberok).

        Škola sa tak stala strediskom kultúrneho života. V nej sa poriadali oslavy, prednášky, akadémie a s mládežou sa nacvičovali divadelné hry.  

                                                    

          

r.1945-1948 

 

Po prechode frontu bola škola poštátnená. Miestny učiteľ JOZEF BIZUB je preverený a prevzatý do štátnych služieb. Škola je jednotriedna a má 8 postupných ročníkov.

 

r.1948- 1955

 

Dňa 21. 6. 1948 bol vydaný zákon 93/ 1948 o jednotnej škole. Podľa tohto zákona sa umožnilo navštevovať strednú školu všetkej mládeže. Žiaci 6.-7.-8.ročníka začali navštevovať Osemročnú strednú školu , ktorá bola zriadená v Uzovciach.

Riaditeľom školy v Bodovciach bol CYRIL MATEJ.

Zmeny v školstve: 

    V obci Bodovce bola zriadená Pokusná škola. Bolo zavedené rozšírené vyučovanie a žiaci boli rozdelení do 2 smien, aby sa mohli splniť podmienky učebných osnov.

     Pre malý počet žiakov, bola tunajšia škola Krajským národným výborom  v Prešove zrušená, avšak zrušenie nebolo prevedené.

     Národná škola v Bodovciach s Národnou školou v Šarišských Sokolovciach mali vytvoriť trojtriednu školu. S rozdelením žiakov do tried vznikli ťažkosti, takže žiaci aj naďalej chodili do Šarišských Sokoloviec.

     V roku 1953 bola prevedená čiastočná úprava školskej budovy. Bola prevedená oprava dlážky na chodbe a v školskej budove , zhotovené betónové chodníky okolo školskej budovy. Dňa 16. mája 1954 bola prevedená maľba v národnej škole.

    V jeseni 1955 žiaci pod vedením p. Cyrila Mateja založili ovocnú škôlku vedľa cintorína.

 

r. 1956

 

V Národnej škole  v Bodovciach vyučuje naďalej Cyril Matej, ktorý má v triede 35 žiakov.

 

r. 1957-1968 

    

 

Po zavedení elektického prúdu nastali celkom iné podmienky pre osvetovú činnosť. Dňa 26. novembra 1957 sa prvykrát premietal film v Národnej škole v Bodovciach. V učebni sa prevádzajú rôzne oslavy , besedy a akadémie.

1. septembra 1960 na vlastnú žiadosť bol Cyril Matej preložený do obce Veľká Bara v okrese Trebišov. Na   jeho miesto tu bol  preložený JOZEF MARKUŠ s manželkou Katarínou .

 

r. 1969-1970

 

Školský rok sa začal s počtom žiakov 54, vyučujúci sa nezmenili. V  tomto roku sa pokračovalo v oprave školy. Založila sa sklenená strieška do bytu.

 

r. 1971- 1979

 

Škola funguje s jednotriednou učebňou pre 1. -5. roč.a školským bytom. Navštevuje ju 45 detí z obcí Bodovce a Ratvaj. Učebňa je moderne zariadená a vyučuje sa v nej pri plnom využití audiovizuálnych učebných pomôcok. Vyučujú dvaja kvalifikovaní učitelia s dlhoročnou praxou. Škola organizuje kultúrny život detí a rodičov.

V roku 1977 za pomoci odboru pre školstvo z Prešova sa začalo s opravami , ktoré sa previedli takto: výstavba nových murovaných záchodov, výstavba chodníkov, výmena dlažby v učebni a premaľovanie učebne.

 V rámci novej koncepcie systému práce škôl nastala zmena aj v organizácii školy . Piaty ročník bol dňom 1. septembra 1979 odškolený do plnoorganizovanej školy v Sabinove. Tým sa znížil počet žiakov a preto sa škola stála jednotriednou. Keďže podľa novej koncepcie bolo ťažké vyučovať štyri oddelenia, dohodli sa miestne národné výbory v Bodovciach a v Šar. Sokolovciach, že sa prevedie koperácia týchto blízkych škôl. Podľa tejto kooperácie do Bodoviec boli zaškolené 2.-3. ročník a do Šar. Sokoloviec 1.- 4. roč. V Bodovciach vyučuje Jozef Markuš a v Sokolovciach Michal Dujava. Tým sa vylepšili pracovné podmienky žiakov a učiteľov.

                                                                                                                  

r. 1980- 1981

 

Na škole sú dva ročníky: 2. roč.-13 žiakov, 3. roč. - 10 žiakov.Riditeľom školy je p. Jozef Markuš.

r. 1981- 1982

 

Tento   školský rok bol pre školu trochu " zvláštný", 9. januára 1982 po skončení 60. roku odišiel do dôchodku riaditeľ školy Jozef Markuš, ktorý ako učiteľ pracoval 42 rokov.  V Bodovciach pôsobil  22 rokov . Pracovný pomer ukončil 30. júna 1982 a odchádza  na zaslúžený odpočinok do Prešova.
r. 1982- 2001
Školský rok sa začal na škole s počtom žiakov 27. Na škole sú opäť 2 ročníky, zmena však nastala vo vedení. Na miesto riaditeľa školy bol menovaný p. Jozef Durkoš, ktorý tu pôsobil až do roku 2001. V roku 1986 okrem p. Durkoša vyučuje na škole p. uč. Pakan Stanislav, škola je dvojtriedna. V školskom roku 1989/90 prišla na školu nová pani učiteľka Mária Fecková. V roku 1991/92 sa škola opäť stáva jednotriednou, riaditeľom je p. Durkoš. Tento stav pretrval až do roku 2001.
 
r. 2001          
Na školský rok 2001/2002 sa všetci tešili a očakávali ho s napätím. Žiaci boli zvedaví na novú pani riaditeľku, ktorá nastúpila po Jozefovi Durkošovi, ktorý tu pôsobil 20 rokov. Novou pani riaditeľkou sa stála Mgr. Mária Tekeľová.Základná škola v Bodovciach sa stála trojtriednou, pretože vznikla zlúčením so ZŠ v Šar. Sokolovciach. Školu navštevuje 57 žiakov, ktorí sú rozdelení následovne: 1. roč. - 13 žiakov, 2.- 3. roč.- 26 žiakov, 4. roč.- 18 žiakov.Okrem pani riaditeľky na škole vyučujú ešte 2 učiteľky- Mgr. Mária Pavlíková a Mgr. Terézia Zakuciová.

 

r. 2002- r.2007

 

1. júla 2002 základná škola prešla pod správu obce a pedagogickí i nepedagogickí  zamestnanci sú zamestnancami obce. Zmena nastala aj v personálnom obsadení, namiesto p. Zakuciovej, ktorá odišla do dôchodku nastúpila Mgr. Zuzana Ďurčeková.

                                                        

V školskom roku 2007/2008 nastala zmena v personálnom obsadení. Odchodom p. riaditeľky Mgr. M .Tekeľovej do dôchodku sa uskutočnilo výberové konanie na miesto riaditeľa. Do funkcie riaditeľa školy bola menovaná Mgr. Mária Mikolajová a p. učiteľka Zuzana Ďurčeková z osobných dôvodov ukončila pôsobenie na tunajšej škole. Na jej miesto nastúpila Mgr. Monika Cehelská.

Aj keď sa funkčné obdobie Mgr. M.Tekeľovej  skončilo , rozhodla sa ešte 1 rok ostať na škole ako učiteľka a odovzdávať skúsenosti mladším kolegyniam. Napokon  27. júna 2008 , ukončením školského roka odišla do zaslúženého dôchodku.

                                                         

 

V školskom roku 2008/2009 funkciu riaditeľa školy vykonávala p. Mgr. Mária Mikolajová, ktorá doplnila rady učiteliek o Mgr. Moniku Bečaverovú.

Škola zostala trojtriedna, s počtom žiakov 41.

 

V školskom roku 2009/2010 vo vedení nenastali zmeny.

Škola zostala trojtriedna, s počtom žiakov 33.

 

V školskom roku 2010/2011 bola menovaná do funkcie zastupujúcej riaditeľky školy Mgr. Monika Cehelská, z dôvodu odchodu Mgr. Márie Mikolajovej na materskú dovolenku.

Škola sa v septembri zmenila na dvojtriednu, s počtom žiakov 34.

Učiteľky : Mgr. Monika Bečaverová

                 Mgr. Monika Cehelská    

 

Školský rok 2011-2012 začal prijatím novej pedagogickej posily z dôvodu odchodu Mgr. Moniky Bečaverovej na materskú dovolenku.

Škola i naďalej zostáva dvojtriedna, s počtom žiakov 32.

učiteľky: Mgr. Monika CEHELSKÁ

              PaedDr. Beáta PRIŠČÁKOVÁ

 

Školský rok 2012/2013

Počet žiakov :26

Učiteľky: Mgr. Monika Cehelská

               Mgr. Katarína Hurdichová

 

Školský rok 2013/2014

Po materskej dovolenke do funkcie riaditeľky školy sa opäť vrátila Mgr. Mária Mikolajová. Základná škola sa presťahovala do nových zrekonštruovaných priestoroch , ktoré vznikli v podkroví budovy Materskej a Základnej školy č. 90.

Novinkou v tomto školskom roku je zriadenie školského klubu detí pod vedením Mgr. Moniky Bečaverovej, ktorá sa vrátila z materskej dovolenky.

Počet žiakov : 31

Učiteľky: Mgr. Mária Mikolajová

               Mgr. Monika Cehelská

Vychovávateľka: Mgr. Monika Bečaverová

Školský rok 2014/2015

Počet žiakov: 34

Triednictvo:

1. ročník- Mgr. Mária Mikolajová

2.-3. ročník - Mgr. Monika Bečaverová

4. ročník- Mgr.  Monika Cehelská

Vychovávateľka v ŠKD: Mgr. Radka Mikolajová

 

Školský rok 2015/2016

Počet žiakov: 30

Triednictvo:

1.-4. ročník - Mgr. Monika Bečaverová

2. ročník - Mgr. Mária Mikolajová

3. ročník- Mgr.  Monika Cehelská

Vychovávateľka v ŠKD: Mgr. Radka Mikolajová

 

Školský rok 2016/2017

Počet žiakov: 35

Triednictvo:

1. ročník - Mgr. Mária Mikolajová

2.-3. ročník - Mgr. Monika Bečaverová

4. ročník- Mgr.  Radka Cmariková - v zastúpení počas materskej dovolenky Mgr. M. Cehelskej

Vychovávateľka v ŠKD: Mgr. Radka Mikolajová

 

Školský rok 2017/ 2018

Po materskej dovolenke sa opäť vrátila Mgr. Monika Cehelská.

 

Počet žiakov : 31

Učiteľky: Mgr. Mária Mikolajová ( 2.roč.)

                Mgr. Monika Cehelská ( 1.roč.)

                Mgr. Monika Bečaverová ( 3.-4.roč.)

Vychovávateľka: Mgr.Radka Mikolajová